Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,neig uw oor tot mijn uitspraken;

laat ze niet wijken uit uw ogen,bewaar ze diep in uw hart.

Want zij zijn leven voor wie ze vinden,genezing voor hun ganse lichaam.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Spreuken 4:20-23

DAT WAT JE MEDITEER ZAL GROEIEN.

Mediteren komt niet zoals vele denken vanuit een oosterse religie, mediteren is het herhalen en inprenten van gedachten ( woorden).

Op vele plaatsen in de bijbel kun je dit vinden, maar een echte kerntekst vind ik; Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. ( Mattheus 4:4 Deut.8:3) .

Als al het leven is in het Woord van God dan is het dus belangrijk om dit Woord te kennen. Door dit Woord aan te nemen als waarheid zal het een levend woord worden in ons hart en zal het ons denken, spreken en handelen beïnvloeden.

 

Voortdurend gaan onze gedachten razendsnel zonder dat we soms beseffen vliegen we van de hak op de tak en gaat er van alles door ons denken.

Gedachten worden beïnvloed door wat we voelen, zien en horen.

 

Gedachten besturen ons leven laat me je een voorbeeld geven; Je zit op de bank kijkt televisie en daar zie je mensen die een heerlijk broodje eten, opeens krijg je trek, dan gaat de telefoon het is een heel naar gesprek en opeens is je eetlust weg.

 

De Bijbel leert ons dat als wij het woord van God overdenken (mediteren) en aannemen als waarheid dit ons denken veranderd en wij niet reageren op wat we zien horen en voelen, maar dat wij gaan handelen en spreken naar wat God over de situatie zegt in zijn Woord.

 

Rom.12:1-2   Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

 

Je kan bewust een keuze maken waarmee je je gedachten vult, als je niet kiest komt er vanzelf van alles binnen.

Je hart is als een tuin  doe niets en het onkruid komt vanzelf op, je zal moeten uitrukken dat wat je niet wil hebben in je tuin, en zaaien dat wat je wil laten groeien.  

 

Jezus zei:” uit de overvloed des harten spreekt de mond “.

 

 

Door het Woord van God te mediteren komt het in ons hart en wordt het een levend woord wij zullen dan  gaan spreken en handelen naar Gods Woord.  Als een rivier van Levend Water. 

 

                                                                                                                                              Joke Schild

                                                                   

 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 BIJBEL MEMORISATIE BOEK – samengesteld door Jan Zijlstra

 

112 pagina’s Prijs: € 11,00 ISBN nummer: 978-90-820815-1-0

 

Dit tijdloze boek is een uitdaging voor iedere christen om dagelijks 1 Bijbeltekst uit het hoofd te leren en om gelijktijdig door meditatie de tekst, de gedachte van God in je hart tot leven te laten komen.

Wanneer het Woord in je hart tot leven komt, dan zal de kracht van het Woord van God je leven veranderen.

De eerste Psalm leert ons dat wij een gezegend leven zullen hebben als het Woord van God ons deel is geworden.Door heel de Bijbel heen is het overduidelijk dat het bezit van Gods zegeningen het gevolg is van het bezit van Gods Woord in je hart.

 

Website  http://www.wingsofhealing.nl

"               Memoriseren van Bijbelteksten is belangrijk"


                                                                                                                                                                                          Jan Zijlstra

+
"Bijbelteksten uit je hoofd leren is heel belangrijk. Het Woord is levend en krachtig. Al heel snel ben ik in mijn leven Bijbelteksten uit m'n hoofd gaan leren. Het is als een zaad in me hart gekomen. Dan gaat het leven voor je. Het is zeer belangrijk het Woord van God in je hart te bergen. Overdenk het bij dag en bij nacht, zegt de Bijbel." Dat zegt evangelist Jan Zijlstra. "Ik moedig ook anderen aan teksten te leren." 

"Wij weten allemaal het eerste gedeelte van Psalm 1. 'Welzalig de mens die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog staat op de weg van de zondaars, nog zit in de kring der spotters.' Dat zeggen mensen vaak en wijzen dan met hun vingertje naar anderen. Maar wacht even, het tweede gedeelte staat er ook. 'Maar wie vreugde vindt in het Woord des Heren, en die Zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Vruchtbaar tot spijzen en loof tot genezing.' God zegt het in Zijn Woord."

Jan Zijlstra: "God zei tegen Jozua: 'Je gaat het land in bezig nemen, maar je zal het met het Woord van God op je lippen in bezit nemen.' Hij moest het Woord overpeinzen van God. Jozua had beloften gekregen. Wij stellen ons vaak de vraag: 'is die Bijbeltekst ook voor mij?' Dat zegt God nergens in de Bijbel. We moeten die gekke dingen niet zeggen. We moeten juist uitspreken: 'God heeft gezegd.. en dus zal Hij het doen!' We weten allemaal wat er is gebeurd met de tien die Jozua en Kaleb niet geloofden, terwijl de Heer hun Kanaän had beloofd. We moeten niet de verkeerde dingen proclameren en belijden. Dat moet is een keer over en uit zijn. We moeten het Woord van God proclameren. We moeten die teksten uit ons hoofd leren. Zodat we kunnen belijden wie Jezus was, is en zal zijn."

SMALL TITLE